Sekretessmeddelande

Ikraftträdandedatum: 25 maj, 2018

Vad är ett sekretessmeddelande?

I detta sekretessmeddelande avser “AFEX” den juridiska personen som du eller din organisation har ett konto hos. Detta inkluderar Associated Foreign Exchange Limited och dess filialer, Associated Foreign Exchange Ireland Limited, AFEX Markets Plc och AFEX Offshore Limited.

AFEX är personuppgiftsansvarig. Det innebär att AFEX är ansvariga för att avgöra hur dina personuppgifter ska användas. Detta sekretessmeddelande kallar uppgifter om fysiska personen för ”Personuppgifter”. Insamlingen, användningen och utlämnandet av dina Personuppgifter styrs av detta sekretessmeddelande. Sekretessmeddelandet avgör specifikt:

 • Vilka typer av Personuppgifter som vi samlar in om dig
 • Hur vi använder Personuppgifter
 • Hur vi lagrar och skyddar dina Personuppgifter
 • Vilka vi delar dina Personuppgifter med
 • Dina rättigheter avseende dina Personuppgifter


Om du har några frågor om AFEX sekretesspolicyer, kontaktar du oss.

Vilka Personuppgifter samlar vi in?

AFEX samlar in följande personuppgifter:

 • Autentiseringsuppgifter. Detta inkluderar ditt fullständiga namn, bostadsadress, personliga telefonnummer, dokument som bekräftar din adress och dina personliga telefonnummer, personliga e-postadresser, internetkontaktuppgifter, födelsedatum, hemvistland, passuppgifter, körkortsuppgifter och underskrift.
 • Yrkesuppgifter. Detta inkluderar arbetsgivares namn, yrkestitel, position, anställningens varaktighet, arbetsadress, arbetstelefonnummer och din e-postadress på arbetet.
 • Kundinloggningsuppgifter. Detta inkluderar användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på AFEXDirect och andra onlinesystem, och som ger dig tillgång till våra produkter och tjänster, platsdata och inloggningsuppgifter för webbsidor.
 • Ekonomiska uppgifter. Detta inkluderar uppgifter om tillgångar, finansiella förhållanden, finansräkenskaper, förmögenhet, lön och annan inkomst, dokument som bekräftar uppgifterna om förmögenhet och inkomst samt uppgifter om finansiella transaktioner.
 • Kredit- och bakgrundsuppgifter. Detta inkluderar kreditkontroller, utdrag ur brottsregistret och screeninguppgifter, men endast i den mån som lagen tillåter eller krävs.


Underlåtelse att lämna vissa Personuppgifter kan påverka vår förmåga att tillhandahålla eller fortsätta att tillhandahålla de begärda tjänsterna till dig eller din organisation.

Hur samlar vi in Personuppgifter?

AFEX samlar in Personuppgifter från flera olika källor, såsom:

 • Direkt från dig
 • Din arbetsgivare
 • AFEX övriga juridiska personer
 • Från offentliga källor
 • Interna källor
 • Andra fysiska eller juridiska personer


Det är viktigt att om du lämnar Personuppgifter om en annan person måste du informera dem om hur de får tillgång till detta Sekretessmeddelande och säkerställa att de är medvetna om hur AFEX kommer att använda deras personuppgifter i syftena som beskrivs i detta Sekretessmeddelande.

Använder vi cookies?

AFEX samlar också in Personuppgifter genom att använda cookies på sin webbsida och i sina webbprogram. En cookie är en liten fil som sparas på din digitala enhets hårddisk. Cookien hjälper till att analysera internettrafik och internetanvändning. Cookies låter webbsidor och webbprogram skräddarsy sina funktioner för dig och dina vanor. AFEX använder cookies för att identifiera vilka av dess webbsidor och webbprogram som du använder och för att förbättra din kundupplevelse. Cookies ger inte AFEX tillgång till din datorenhet eller några Personuppgifter som finns på din digitala enhet. Du kan välja att tillåta eller avaktivera cookies i din webbläsare. Om du väljer att avaktivera cookies kan detta förhindra att du kan använda alla funktioner på en webbsida eller i ett webbprogram.

Varför samlar vi in Personuppgifter?

AFEX samlar in, behandlar och använder Personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla produkter och tjänster. AFEX använder dina Personuppgifter för att verkställa och utföra betalningslösningar eller valutakurskontrakt.
 • Uppfylla lag- och myndighetskrav. AFEX använder dina Personuppgifter för att följa alla lagar, förordningar och rättsliga skyldigheter som gäller för AFEX. Som ett finansinstitut måste AFEX följa alla lagar om bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering. Dessa rättsliga skyldigheter inkluderar kundkännedomskrav, att identifiera och förhindra bedrägeri och stöld samt avvärja att AFEX tjänster används i olagliga eller förbjudna syften. Detta innebär också att AFEX är skyldiga att lagra dina Personuppgifter för sina handlingar. AFEX kan även använda dina Personuppgifter för att kontrollera och rapportera efterlevnadsproblem eller som en del av rättsprocesser.
 • Affärssyften. AFEX kan använda dina Personuppgifter för att förbättra sina produkter och tjänster, sköta sina webbsidor och online-plattformar, ge kundsupport och för att förbättra den allmänna kundupplevelsen. Personuppgifter används även för att hålla ditt konto och dina Personuppgifter säkra.


Vilka delar vi dina Personuppgifter med?

AFEX kan vid behov dela dina Personuppgifter med följande parter:

 • Närstående företag. Detta inkluderar men är begränsat till Associated Foreign Exchange Holdings, Inc.; Associated Foreign Exchange, Inc.; PT AFEX Indonesia; AFEX Global Holdings Ltd.; Associated Foreign Exchange, ULC; Associated Foreign Exchange Australia Pty. Ltd.; Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; AFEX Hong Kong Ltd. och Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd.
 • Tjänsteleverantörer. Detta inkluderar IT-tjänsteleverantörer eller andra tjänsteleverantörer som på AFEX anmodan behandlar dina Personutgifter för att tillhandahålla företagstjänster, IT-tjänster, identitetautentisering, säkerhetstjänster, bekämpning av penningtvätt, bedrägeriförebyggande tjänster, kundtjänst eller marknadsföring. Tjänsteleverantörerna har avtalsmässiga åtaganden som kräver att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Dessutom innebär tjänsteleverantörernas avtal att de endast behandlar Personuppgifter enligt AFEX instruktioner.
 • Bankpartners och finansiella institut som inte är banker. Detta inkluderar alla parter som AFEX använder för att genomföra betalningstransaktioner som du begär.
 • Statliga och rättsliga myndigheter. Detta inkluderar alla tillsynsmyndigheter, förvaltningsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter som antingen tillåter eller kräver att Personuppgifter utlämnas enligt lag.
 • Utomstående revisorer. Detta inkluderar fristående parter som används för att granska AFEX verksamhet. Utomstående revisorer har avtalsmässiga åtaganden som innebär att de måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Personuppgifter, och de får endast använda Personuppgifterna i den mån som tillåts av AFEX.
 • Överföring och sammanslagning av verksamhet. AFEX kan sälja, köpa, omstrukturera och omorganisera sina verksamheter eller tillgångar. I händelse av en faktisk eller tilltänkt försäljning, sammanslagning, omorganisation, omstrukturering, upplösning eller liknande händelse som berör våra verksamheter eller tillgångar, kan AFEX dela Personuppgifter med de relevanta entiteterna.
 • Övriga personer. Detta inkluderar personer som anlitats av AFEX för att kassera in eventuella skulder du har till oss, personer och domstolar som används av AFEX för att fastställa eller försvara sina rättigheter eller intressen samt parter som används för att utreda bedrägeriverksamhet eller misstänkt bedrägeriverksamhet.

 

De ovan identifierade mottagarna av Personuppgifterna kan befinna sig i länder utanför Europeiska unionen som inte ger samma nivå av skydd för personuppgifter som ditt hemland. Sådana överföringar kan krävas för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Vid behov kan AFEX ingå lämpliga dataöverföringsavtal med dessa mottagare. Sådana dataöverföringsavtal kan innehålla villkor baserade på EU:s modellklausuler avseende överföringen av Personuppgifter utanför EU, eller vidta andra lämpliga skyddsåtgärder för överföringen av Personuppgifter till tredjeländer. Dessutom kan AFEX förlita sig på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för vissa länder.

Hur länge lagrar vi dina Personuppgifter?

Vi lagrar inte dina Personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla våra lagenliga registerkrav. Ibland kan AFEX lagra Personuppgifter längre än som krävs enligt de lagenliga registerperioderna på grund av en myndighetsgranskning, utredning eller av andra rättsliga skäl.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

AFEX lagrar dina Personuppgifter i sitt IT-system. Alla Personuppgifter som lagras och hålls av AFEX eller åt AFEX av dess tjänsteleverantörer. AFEX vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa alla Personuppgifters riktighet. Alla Personuppgifter lagras i enlighet med alla tillämpliga säkerhetskrav. För att förhindra att Personuppgifter förloras, missbrukas, röjs, ändras eller förstörs, eller den obehöriga åtkomsten till Personuppgifter, vidtar AFEX lämpliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder. AFEX vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter bara är åtkomliga av anställda som behöver använda uppgifterna för sina arbetsuppgifter.

Vilka rättigheter har du avseende dina Personuppgifter?

Du har i viss mån rätt till insyn och kontroll över dina Personuppgifter. Detta Sekretessmeddelande beskriver kort dina rättigheter avseende dina Personuppgifter.

 • Rätt till åtkomst. Du kan be AFEX om en beskrivning av vilka Personuppgifter vi har om dig och varför vi lagrar dem.
 • Rätt till rättelse. Du kan be AFEX att ändra, revidera eller på annat sätt rätta dina Personuppgifter om du avgör att Personuppgifterna är felaktiga eller inkompletta.
 • Rätt till radering. Du kan be AFEX att permanent radera eller förstöra dina Personuppgifter om du avgör att de inte längre behövs, om du anser att vi använder dina Personuppgifter på ett otillbörligt sätt eller om du tar tillbaka ditt samtycke. Du kan även utöva din rätt till radering efter att du invänder mot att AFEX använder dina Personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du kan begära att AFEX tillfälligt upphör att använda dina Personuppgifter om du utövar din rätt till rättelse, omedelbart efter att du utövar din rätt till invändning, om du anser att användningen av uppgifterna inte är lagenlig eller om du vill att AFEX ska lagra men inte använda dina Personuppgifter bortom ett visst datum.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut alla dina Personuppgifter som lagras av AFEX. AFEX måste tillhandahålla dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att AFEX, i den mån att detta är tekniskt möjligt, säkert överför dina Personuppgifter till en tredje part. Rätten till dataportabilitet avser endast Personuppgifter som AFEX behandlar med ditt samtycke eller som en del av ett avtal.
 • Rätt till invändning. Du har rätt att invända mot att AFEX behandlar dina Personuppgifter om detta ligger inom dina berättigade intressen, allmänintresset eller om AFEX agerar på inrådan av en myndighet. Du kan även invända om vi använder dina Personuppgifter för direktmarknadsföring.


Under vissa omständigheter kan AFEX vara tvunget enligt lag att använda dina Personuppgifter även efter att du begär att vi raderar eller begränsar vår användning av den. I sådana fall kommer AFEX att vidta rimliga åtgärder för att använda dina Personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Du kan när som helst anföra ett klagomål med någon av EU:s dataskyddsmyndigheter.

Hur tar du tillbaka ditt samtycke till att AFEX använder dina personuppgifter?

I den mån att ditt samtycke krävs enligt lag för att vi ska samla in, använda, lämna ut eller på annat sätt behandla dina Personuppgifter, samtycker du till att dina Personuppgifter samlas in, används, lämnas ut, överförs till andra länder utanför EU och i övrigt behandlas i enlighet med detta Sekretessmeddelande genom att lämna Personuppgifter till AFEX.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att meddela AFEX personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets kontaktuppgifter finns nedan.

Hur utövar du dina rättigheter avseende dina Personuppgifter?

AFEX personuppgiftsombud svarar på alla frågor du har om dina rättigheter avseende dina Personuppgifter. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på:

Attn: AFEX Data Protection Officer

Östermalmstorg 1

114 42 Stockholm 

Telefon: +44 (0)207 004 3939
E-post: DPO@afex.com

Kan AFEX ändra detta Sekretessmeddelande?

Vi kan komma att ändra detta Sekretessmeddelande om lagar eller förordningar ändras, eller av andra orsaker för att återspegla förändringar inom vår verksamhet. Eventuella ändringar av Sekretessmeddelandet postas på AFEX webbsida. Om AFEX har åtagit sig att göra det, kommer det att skicka ut meddelanden inom rimlig tid för eventuella ändringar. Sidan med Sekretessmeddelandet visar på vilket datum den senast uppdaterades.