Villkor

Regler, föreskrifter och friskrivningar

Senast ändrad:  Januari 2014

Associated Foreign Exchange Limited och dess dotterbolag ("AFEX") kräver att alla användare av våra webbplatser, tjänster, verktyg och tillämpningar ("AFEX webbplatser och tjänster") följer följande regler och föreskrifter. Genom att använda AFEX webbplatser och tjänster indikerar du att du bekräftar och godkänner dessa villkor.

LAGAR OCH REGLER 

Användarnas tillgång till och användning av AFEX webbplatser och tjänster omfattas av alla tillämpliga lagar och förordningar.

UPPHOVSRÄTT/VARUMÄRKEN 

De varumärken, logotyper och servicemärken ("Märken") som visas som en del av AFEX webbplatser och tjänster tillhör AFEX och andra parter. Användare får inte använda några Märken för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, användning som metataggar på andra sidor eller webbplatser utan skriftligt tillstånd av AFEX eller sådan tredje part som kan äga Märkena.  All information och allt innehåll, inklusive alla programvaror som är tillgängliga på eller genom AFEX webbplatser och tjänster ("Innehåll"), är skyddade genom upphovsrätt.  Användare är förbjudna att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa härledda arbeten eller använda något innehåll som finns på eller via AFEX webbplatser och tjänster för kommersiella eller offentliga ändamål.

HYPERLÄNKAR

AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER KAN TILLHANDAHÅLLA ELLER FRÄMJA LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER GENOM ATT TILLÅTA ATT ANVÄNDAREN LÄMNAR ONLINE-TJÄNSTEN FÖR ATT KOMMA ÅT UTOMSTÅENDE MATERIAL ELLER TA UTOMSTÅENDE MATERIAL TILL EN ONLINE-TJÄNST GENOM "OMVÄNDA" HYPERLÄNKAR OCH INRAMNINGSTEKNIK (EN "LÄNKAD WEBBSIDA").  AFEX SAKNAR MÖJLIGHET ATT ÄNDRA, UPPDATERA ELLER KONTROLLERA INNEHÅLLET PÅ EN LÄNKAD WEBBSIDA.  DET FAKTUM ATT AFEX HAR TILLHANDAHÅLLIT EN LÄNK TILL EN WEBBPLATS ÄR INTE ETT STÖD, TILLSTÅND, SPONSRING, ELLER SAMARBETE MED AVSEENDE PÅ EN SÅDAN WEBBPLATS, DESS ÄGARE, ELLER DESS LEVERANTÖRER.  DET FINNS INNEBOENDE RISKER I ATT FÖRLITA SIG PÅ ATT ANVÄNDA ELLER HÄMTA INFORMATION PÅ INTERNET OCH AFEX UPPMANAR DIG ATT SE TILL ATT DU FÖRSTÅR DESSA RISKER INNAN DU FÖRLITAR DIG PÅ, ANVÄNDER ELLER HÄMTAR SÅDAN INFORMATION PÅ EN LÄNKAD WEBBPLATS.

INGA GARANTIER

INNEHÅLLET SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER VISAS SOM EN DEL AV AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER ÄR I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, FRÅNVARO AV INTRÅNG, SÄKERHET ELLER EXAKTHET.

AFEX STÖDJER INTE OCH ÄR INTE ANSVARIGT FÖR (A) RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGON ÅSIKT, NÅGOT RÅD ELLER UTTALANDE SOM GES PÅ EN ANNAN PARTS ONLINE-TJÄNST ANNAN ÄN AFEX, (B) INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ LÄNKAD WEBBSIDOR ELLER (C) FÖRMÅGAN HOS ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN PÅ NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERHÅLLS FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS. ANNAT ÄN VAD SOM KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE KONSUMENTSKYDDSLAGSTIFTNING, KAN AFEX UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAD AV EN ANVÄNDARES TILLIT TILL INFORMATION SOM ERHÅLLITS GENOM EN ONLINE-TJÄNST ELLER LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER ANVÄNDARES TILLIT TILL NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERHÅLLITS FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS. DET ÅLIGGER ANVÄNDAREN ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN HOS, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER NYTTAN AV NÅGON ÅSIKT, RÅDGIVNING ELLER ANNAT INNEHÅLL FRÅN EN ONLINE-TJÄNST, ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN LÄNKAD WEBBPLATS. VÄNLIGEN RÅDFRÅGA EN YRKESPERSON, OM TILLÄMPLIGT, GÄLLANDE UTVÄRDERING AV NÅGON SÄRSKILD ÅSIKT, RÅD, PRODUKT, TJÄNST ELLER ANNAT INNEHÅLL.

ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR ANVÄNDNING AV AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER OCH LÄNKADE WEBBPLATSER 

EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH BESKRIVNING AV TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER VISAS SOM EN DEL AV AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER ELLER EN LÄNKAD WEBBPLATS SKALL VARA FÖREMÅL FÖR KORRIGERING FÖRUTSATT ATT KORRIGERINGEN INTE VÄSENTLIGT PÅVERKAR AVTALET.  AFEX KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR TILL AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER.

AFEX, DESS DOTTERBOLAG OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUSTER SOM INTE ORSAKADES AV NÅGOT AVTALSBROTT ELLER LAGSTADGAD PLIKT ELLER VÅRDSLÖSHET AV AFEX OCH AFEX ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER SOM INTE KUNDE FÖRUTSES AV BÅDA PARTER NÄR AVTALET UTARBETADES. AFEX ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV AFFÄRER SOM DU KAN RÅKA UT FÖR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, UTEBLIVEN VINST, KOSTNADER FÖR KÖP AV ERSÄTTNINGSTJÄNST ELLER FÖRLORAD MÖJLIGHET) SOM EN FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER ELLER EN LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER GENOM FÖRSENING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA AFEX WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER ELLER EN LÄNKAD WEBBPLATS. INGET I DESSA VILLKOR SKALL UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA AFEX ANSVAR FÖR BEDRÄGERI, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV AFEX VÅRDSLÖSHET ELLER NÅGOT ANNAT SOM DET SKULLE VARA OLAGLIGT FÖR AFEX ATT UTESLUTA (ELLER FÖRSÖKA ATT UTESLUTA) ELLER BEGRÄNSA.

TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV NETDANIA

Alla tjänster (programvara, information och nyheter) som tillhandahålls av NetDania och utomstående leverantörer av information och nyheter ("Tjänsterna") på www.afex.com ägs av eller licensieras till NetDania och dess dotterbolag och alla användare har endast rätt att lagra, manipulera, analysera, formatera, skriva ut och visa programvaran, informationen och nyheterna för användarens personliga bruk. Under inga omständigheter får användaren publicera, återutsända, distribuera, kommunicera, sprida eller på annat sätt reproducera någon programvara, information och några nyheter i något format till någon, och ingen användare får använda någon del av Tjänsterna samband med något företag eller kommersiellt företag, inklusive, utan begränsning till, värdepapper, investeringar, redovisning, bank, juridik eller mediaverksamhet eller företag. Genom att använda Tjänsterna, samtycker Användaren härmed till att:

 1. NetDania, Uppgiftslämnare, informationkällor och/eller någon annan part inte har något ansvar för riktigheten eller fullständigheten av programvaran, informationen eller nyheterna eller för förseningar, avbrott eller utelämnanden däri;
 2. Inte använda eller tillåta att någon använder programvaran, informationen eller nyheterna i något olagligt syfte;
 3. Inga immateriella rättigheter till programvaran, informationen eller nyheterna överförs till någon person eller juridisk enhet.
 4. Programvaran, informationen, nyheterna som erhållits eller som härrör därifrån får endast användas av Användaren i dennes normala verksamhet.
 5. Användaren inte kan: kommunicera eller sprida programvaran, informationen eller nyheterna som erhållits eller härrör därifrån till någon annan part, inklusive något av Användarens dotterbolag eller filialer på något sätt.  Denna begränsning ska inkludera, utan begränsning, att kopiera någon del av programvaran, informationen eller nyheterna som erhållits eller härrör därifrån elektroniskt eller på annat sätt och distribuera eller sprida någon del av programvaran, informationen eller nyheterna som erhållits eller som härrör därifrån via någon nätverk, eller använda programvaran, informationen eller nyheterna på något sätt som kan kränka allt ägarintresse av NetDania eller någon tredje part.
 6. Ingen av parterna utesluter eller begränsar ansvar för dödsfall av eller personskada på någon person som orsakats av vårdslöshet.
 7. Användaren, utan hinder av andra bestämmelser i detta Avtal, bekräftar att där Tjänsterna innehåller information och/eller data som erhållits eller kommer från någon av Källorna, tar sådana Källor inget som helst ansvar för sådan information eller data.
 8. Dess arrangemang med AFEX för mottagande av programvaran, informationen och nyheterna är föremål för uppsägning i händelse av att detta avtal mellan AFEX och NetDania avslutas av någon anledning;
 9. I förekommande fall, göra ansökan till och får skriftligt godkännande för mottagande av informationen och nyheterna från varje Källa innan man påbörjar mottagning av information och nyheter och samtycker till att följa alla villkor, förbehåll eller begränsningar som införts av någon av Källorna, inklusive att betala alla sådana avgifter som dessa Källor kan införa antingen direkt eller genom NetDania eller AFEX; och
 10. Erkänner att de Källor som beskrivs i föregående avsnitt kan ha rätt att säga upp tillhandahållande av information och nyheter till Användaren med eller utan förvarning, och att ingen sådan Källa, NetDania, eller någon tredje part ska ha några skyldigheter i samband med detta.
 11. Erkänner att Användaren, före utförandet av en värdepappershandel, uttryckligen rekommenderas att rådgöra med Användarens mäklare eller annan ekonomisk representant för att kontrollera prisinformationen.
 12. Erkänner att varken NetDania, dess dotterbolag, dess anställda, Källorna eller dess utomstående licensgivare eller någon annan part ger några uttryckliga eller underförstådda garantier (inklusive, utan begränsning till, garanti eller säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte eller användning) beträffande Tjänsterna. Tjänsterna levereras till användarna "i befintligt skick". Varken NetDania, dess anställda, dess dotterbolag, dess Källor eller dess licensgivare, eller någon annan part kommer att vara ansvariga inför en användare eller någon annan för avbrott, felaktigheter, fel eller försummelse, oavsett orsak, i Tjänsterna eller för eventuella skador (vare sig direkta eller indirekta, följdskador, bestraffande eller exemplariska) till följd av dessa.

ANVÄNDARKOMMUNIKATIONENS KONFIDENTIALITET

Förutom vad som krävs enligt lag och i enlighet med AFEX integritetspolicy, kommer AFEX att upprätthålla konfidentialiteten hos all användarkommunikation som innehåller personlig användarinformation och som överförs direkt till AFEX. Inlägg från en användare på någon meddelandetavla eller i någon chattrum kommer inte att skyddas som konfidentiella och AFEX får använda och ge information i sådana inlägg (inklusive eventuella idéer, koncept, know-how eller andra immateriella rättigheter) till någon av dess moderbolag, dotterbolag och filialer för vilket syfte som helst och som anses lämpligt av AFEX.

LÄNKADE WEBBPLATSER

AFEX förbjuder cachning, obehöriga hypertextlänkar till sidor eller webbplatser som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster och utformning av något innehåll tillgängligt via AFEX webbplatser och tjänster. AFEX förbehåller sig rätten att inaktivera alla obehöriga länkar eller ramar och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet på andra webbplatser som är länkade till sidor eller webbplatser som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster. Åtkomst till alla andra webbplatser som är länkade till sidor eller webbplatser som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster sker på användarens egen risk.

INGA INVESTERINGSRÅD ELLER ERBJUDANDEN

Ingenting på AFEX webbplatser och i dess tjänster utgör investeringsrådgivning, inklusive AFEX arkivering till Finans Conduct Authority. AFEX tillhandahåller endast investerarrelationsmaterial som en extra tjänst och för information. Dessutom är investerarrelationsmaterial och annat innehåll eller annan information som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster inte erbjudanden om att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepapper.

FRAMÅTBLICKANDE INFORMATION

Vissa uppgifter som lämnas eller visas på AFEX webbplatser och i dess tjänster innehåller vissa framåtblickande uttalanden, som är föremål för risker och osäkerheter och endast talar om det datum då de är gjorda. Orden "tror", "förväntar"," förutser", "optimistisk", "avser", "målsättning", "kommer att", eller liknande uttryck är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Läsare uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden som endast talar om det datum då de är gjorda. AFEX påtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden.

PRESSMEDDELANDEN

Alla pressmeddelanden och annat material som presenteras eller släpps till finansvärlden och som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster var, enligt AFEX kännedom, aktuella och korrekta när de utfärdades. Däremot kan tidens gång göra informationen föråldrad och du bör inte lita på att den är fortsättningsvis korrekt efter dagen för utfärdandet. AFEX har inget ansvar för att uppdatera informationen i något sådant material.  Alla besökare bör noggrant kontrollera datum för utfärdandet av det material som finns på AFEX webbplatser och i dess tjänster.

INLÄGG 

AFEX har ingen skyldighet att granska alla meddelanden, information eller innehåll ("Inlägg") som användare publicerar på AFEX webbplatser och i dess tjänster och tar inget ansvar i samband med eventuella sådana Inlägg.  Trots ovanstående, kan AFEX emellanåt övervaka Inlägg på AFEX webbplatser och i dess tjänster och kan komma att neka att godkänna och/eller ta bort Inlägg som innehåller: 

 • Olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, vanvördigt, hatiskt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive, men inte begränsat till, alla material som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, nationell eller internationell rätt.
 • Reklam eller värvningar av något slag. 
 • Meddelanden som skickas in av användare som utgör sig för att vara någon annan. 
 • Personlig information, t.ex. meddelanden med telefonnummer, kontonummer, adresser eller anställningsinformation. 
 • Inlägg av anställda som inte är talespersoner för AFEX men som påstås tala för AFEX. 
 • Inlägg som erbjuder obehöriga nedladdningar av någon upphovsrättslig eller privat information. 
 • Flera meddelanden som sätts i individuella mappar från samma användare och som upprepar samma åsikt. 
 • Kedjebrev av något slag.

ÖVERFÖRING AV PERSONLIG INFORMATION

Användaren är medveten om och accepterar att genom att förse AFEX med personlig eller privat användarinformation genom AFEX webbplatser och tjänster, samtycker användaren till överföring av sådan personlig eller privat användarinformation över internationella gränser som är nödvändig för bearbetning enligt AFEX standardaffärsmetoder.  Besök AFEX webbplats för att läsa AFEX integritetspolicy.

ÄNDRINGAR AV REGELVERK

AFEX förbehåller sig rätten att revidera dessa Regelverk när som helst och användare anses ta del av och bli bundna av eventuella förändringar i detta Regelverk.

BROTT MOT REGELVERK

AFEX förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som finns i lag och enligt rimlighet för brott mot dessa Regelverk, inklusive rätten att blockera åtkomst från en viss webbadress till AFEX webbplatser och tjänster.

ÅTKOMST TILL LÖSENORDSSKYDDADE/SÄKRA OMRÅDEN

Åtkomst till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på AFEX webbplatser och i dess tjänster är begränsade till behöriga användare. Obehöriga personer som försöker komma åt dessa områden på AFEX webbplatser och i dess tjänster kan bli föremål för åtal.

ANVÄNDNING AV "COOKIE"-FILFUNKTIONER

AFEX förbehåller sig rätten att lagra information på en användares dator i form av en "cookie" eller liknande fil i syfte att modifiera AFEX webbplatser och tjänster för att återspegla användarnas önskemål. AFEX integritetspolicy ger ytterligare information om AFEX användning av Cookies samt rutiner för att inaktivera Cookies. Gå till "Om Cookies"-avsnittet på AFEX webbplats.

JURISDIKTION/GÄLLANDE LAG

Användare av AFEX Sverige lyder under jurisdiktionen för engelska domstolar och AFEX webbplatser och tjänster regleras av engelsk lag.